Saistību atruna

Hakimian Global LLC neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai jebkura veida bojājumiem (tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai citiem), kas var rasties tieši vai netieši, no šis informācijas, pakalpojumu, saites vai šajā saitē izvietotu materiālu lietošanas vai nespēju izmantot šo saiti, neatkarīgi no to rašanas apstākļiem. Šādi atbildības izņēmumi attiecas tikai uz tādiem gadījumiem, kurus atļauj likums. Ja kādā no šo Noteikumu normām zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.