Poučenie o zodpovednosti

Hakimian Global LLC nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu (priame, nepriame, následné alebo iné), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia niektorých z informácií priamo alebo nepriamo, služieb, liniek alebo materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo z nemožnosti používať túto webovú stránku, bez ohľadu na okolnosti, pri ich vzniku. Takéto vylúčenie zodpovednosti platí len v rozsahu povolenom zákonom. Ak by sa niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok stali neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.